Molekulyarnaya Genetika, Mikrobiologiya i Virusologiya №3 2012

CONTENTS

Reviews

 
Zigangirova N. A., Nesterenko L. N., Tiganova I. G., and Kost E. А. The Role of the Type-Three Secretion System of the Gram-Negative Bacteria in Regulation of Chronic Infections 3
Weilong Liu, Lv Li, Md. Asaduzzaman Khan, and Feizhou Zhu Popular Molecular Markers in Bacteria 14

Experimental Works

 
Platonov M. E., Evseeva V. V., Svetoch T. E., Efremenko D. V., Kuznetsova I. V., Dentovskaya S. V., Kulichenko A. N., and Anisimov A. P. The Phylogeography of the Yersinia pestis Vole Strains Isolated from the Natural Foci of Caucasian Region 18
Kuznetsova E. М., Volokh O. A., Shepelev I. A., and Nikiforov А. K. The Components of Francisella tularensis Protective Antigene Complex 22
Demkin V. V. and Kirillova N. V. Specific Motifs in the Genomes of the Family Chlamydiaceae 26
Dmitriev G. V., Borisova T. K., Faizuloev E. B., Zabiyaka J. I., Desiatskova R. G., and Zverev V. V. Stadying of Molecular Mechanisms of the Rubella Virus Attenuation Evidence from Russian Strain C-77 28
Lomakina N. F. and Batuev Yu. M. New Genotype of the Sacbrood Virus of the Honeybee Apis mellifera 34