Molekulyarnaya Genetika, Mikrobiologiya i Virusologiya №1 2008

 
EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS
3 Samsonova A. P., Petrov E. M., Alyapkina Yu. S., Alekseeva N. V., Zemskaya M. S., Terekhov A. A., Gintsburg A. L., and Ananjina Yu. V. The Gene Encoding the Outer Membrane Lipoprotein LipL32 as a Genetic Target for Developing Leptospira Genotyping Schemes   | Summary
8 Yurov D. S., Pushkareva V. I., Ermolaeva S. A. Identification of Proteins Determining the Virulence of Listeria monocytogenes Using the Bioinformation Analysis   | Summary
14 Byvalov A. A., Gavrilov K. E., Krupin V. V., Chebotarev E. V., Zheludkova E. V., Drobkov V. I., Smirnov A. E., Mal’kov V. N., Dunyasheva T. U., Pechenkin D. V., and Bondarev V. P. Biological and Physico-Chemical Properties of Yersinia pseudotuberculosis Bacterial Culture Having the Fra-operon Yersinia pestis   | Summary
18 Karavaev V. S., Ivanov I. D., Ryabchenko A. V., and Beklemishev A. B. Isolation of the Recombinant Proteins OspC and the Fragment FlaA (f-FlaA) from the Western-Siberian Borrelia garinii NT29 Isolates and the Study of Their Immunochemical Properties   | Summary
23 Chikobava M. G., Dzhikidze E. K., Zadorozhnyi D. V., Kebu T. I., Arshba I. M., Kalashnikova V. A., and Agumava A. A. Phylogenetic Analysis of the Mycoplasma Isolated from the Javanese Macaque (M. fascicularis)   | Summary
26 Yatsyshina S. B., Shestopalov A. V., Evseyenko V. A., Astakhova T. S., Braslavskaya S. I., Ternovoi V. A., Kondratieva T. Yu., Alekseev A. Yu., Zolotykh S. I., Rassadkin Y. N., Zaikovskaya A. V., Durymanov A. G., Netesov S. V., and Shipulin G. A. Isolation and Molecular Characterization of the Influenza Virus A/H5N1 Strains Isolated during Outbreak of Avian Influenza among Birds in the European Part of Russia in 2005: Strain with Ozeltamivir-Resistance Mutation Was Found   | Summary
34 Kulak M. V., Netesova N. A., Belavin P. A., Seregina E. V., and Ignatyev G. M. Isolation and Study of the Immunobiological Properties of the Recombinant Proteins of Measles Virus   | Summary
 
SHORT COMMUNICATION
38 Morozov A. V., Korenberg E. I., Fadeeva I. A., and Gorelova N. B. Difference in Amino Acid Sequences of B.afzelii P66 Surface-Exposed Loop Region   | Summary