Molekulyarnaya Genetika, Mikrobiologiya i Virusologiya №1 2015

Contents

REVIEW

Ilyina T.S.
The Filamentous Bacteriophages and Their Role in 3 the Virulence and Evolution of Pathogenic Bacteria
3

EXPERIMENTAL WORKS

Kholodii G.Ya., Tarantul V.Z.
Differential Activity of the DNA Replication and Initiation Sites Attributed to the Human Chromosome 9p22
11
Smirnova N.I., Kul’shan’ T.A., Krasnov Ya.M.
MLVA-Typing of Clinical vibrio cholerae Strains Isolated during Different Periods of the Current Cholera Pandemic
15
Platonov M.E., Evseeva V.V., Efremenko D.V., Afanas’ev M.V., Verzhutski D.B., Kuznetsova I.V., Shestopalov M.Yu., Dentovskaya S.V., Kulichenko A.N., Balakhonov S.V., Anisimov A.P.
Intraspecies Belonging of the Rhamnose-fermentation-positive Yersinia Pestis Isolates from the Mongolian Natural Plague Foci
23
Manuilov Victor Aleksandrovich, Osipova Lyudmila Pavlovna, Netesova Irina Grigoryevna, Chub Elena Vladimirovna, Bezuglova Lyudmila Vladimirovna, Netesov Sergey Victorovich
Prevalence of HBsAg Subtypes and Genotypes in Native Population Groups of Siberia
28
Masalova O.V., Lesnova E.I., Permyakova K.Yu., Ivanov A.V., Tunitskaya V.L., Kushch A.A.
Enhancement of the Immune Response by Co-delivery of the Hepatitis C virus Recombinant DNA and Proteins of Replicative Complex
36