Klinicheskaya Laboratornaya Diagnostika №7 2012

CONTENTS

Biochemistry

 
Titov V.N., Aripovsky A.V., Kaba S.I., Kolesnik P.O., Vejdel M.I., Shiryayeva Yu.K. The individual fatty acids in blood plasma, erythrocytes and lipoproteins. The comparison of tests results of patients with ischemic heart disease and volunteers 3
Bazarny V.V., Tikhonina Ye.N., Kondrashov K.V. The detection of myeloperoxidase in case of surgical treatment of ischemic heart disease 8
Olempiyeva Ye.V. The metabolic changes in blood of women of reproductive age under hypertension disease 10
Anokhova L.I., Pateyuk A.V., Zagorodnaya E.D. The prognostic value of content of acute phase proteins in development of puerperal endometritis 13
Shylova N.A., Tchasha T.V., Kuzmenko G.N., Popova I.G., Khoroshilova A.G. The content of Clara's cells protein in highly premature newborns with respiration disorders 15
Korshunov G.V., Bytchkov Ye.N., Arsentyeva L.A., Serkova S.A., Borodulin V.B. The blood biochemical indicators in drug addicted patients with HIV-infection and viral hepatitis 17

Hematology

 
Blyndar V.N., Zubrikhina G.N., Matveyeva I.I. The algorithm of modern laboratory diagnostics of anemic syndrome in oncologic patients 19
Abdullayev A.O., Glinschikova , Suslova S.A., Shadiyeva N.Kh., Kolosova L.Yu., Mescheryakova L.M., Vakhrusheva M.V., Sudarikov A.B. The quantitative evaluation of mutation V617F of gene JAK2 under chronic myeloproliferative disease 24
Kurabekova R.M., Lugovskaya S.A., Naumova Ye.V., Tzyrulnikova O.M., Tzyrulnikova I.Ye., Gitchkun O.Ye., Andriyanova A.A., Shmerko N.P., Shevtchenko O.P. The analysis of relationship between numbers of hemopoietic hematoblasts and laboratory indicators of state of hepatobiliary system in children with congenital and hereditary diseases of liver 28
Prokhorova Yu.A., Zuyeva Ye.Ye., Sokolova N.Ye. The application of method of flow cytometry in diagnostics of hereditary spherocytosis (eosin-5 maleimid binding test) 31
Udartsev Ye.Yu., Ilyinskikh N.N. The computer morphometry of synoviocytes: the diagnostic possibilities and importance for patients with post-traumatic osteoarthritis 36

Coagulology

 
Kharlamova U.V., Ilyitcheva O.Ye. The diagnostic value of laboratory markers of epithelium damage in patients passing the program hemodialysis 39

Immunology

 
Krivitskaya V.Z., Sominina A.A., Voytsekhovskaya Ye.M., Amosova I.V., Milkint K.K., Sukhovetskaya V.F., Golovatcheva Ye.G., Lvov N.I., Vlasov G.P. The application of synthetic peptides to characterize the site-directed antiviral humoral immune response in patients with respiratory syncytial viral infection 42
Gulmuradova N.T. , Geynitz A.V., Zyazin S.Yu. The characteristics of cell and humoral immunity in patients with acute pancreatitis under impact of cold laser radiation 46

Microbiology

 
Sorokina G.A., Zalesskikh N.V., Obryadina A.P., Ulanova T.I., Burkov A.N., Nekhorosheva A.G., Skala L.Z., Lukin I.N. The kit DS-DIFKORINE to identify microorganisms of Corynebacterium genus including C.diphtheriae 50
Mironov A.Yu., Zhilina S.V., Dmitriyenko O.A. The architectonics of microbe ecology in the purulent surgery department of municipal clinical hospital 53
Shekhovtsova O.V., Shatalova Ye.V. The mechanism of formation of hospital strains of hospital-acquired infections agents and modes of prevention 58

Laboratory service organization

 
Morozova V.T., Naumova Ye.V. The issues and basic principles of training of physicians of clinical laboratory diagnostics 61