Klinicheskaya Laboratornaya Diagnostika №8 2012

CONTENTS

BIOCHEMISTRY

 
Titov V.N., Dmitriyev V.A., Oschepkova Ye.V., Balakhonova T.V., Trypoten M.I., Schiryayeva Yu.K. The biological reaction of infl ammation, methylglyoxal of blood plasma, functional and structural alterations in elastic type arteries at the early stage of hypertension disease 3
Sibiryeva O.F., Kalyuzhin V.V., Urazova O.I., Kalyuzhina Ye.V., Milovanova T.A. The biochemical markers of endothelium dysfunction in patients with diabetic nephropathy 8
Lariyeva N.V., Govorin A.V., Luzina Ye.V. The role of imbalance of fatty acids in formation of endothelium dysfunction among women in menopause 11
Filina Yu.V., Gabdulkhakova A.G., Arleyevskaya M.I. The methods of analysis of DNA methylation 15
Zolataryev K.V. The analytical setting of rotary speed of centrifuge rotor and cen-trifugation time in chemical, biochemical andmicrobiological practice 18

HEMATOLOGY

 
Ilyasov I.R., Kartavenkov S.A., Mischenko B.P., Smirnov V.A. The multi-central clinical laboratory study of precision of the portative glucometer "Satellite Plus 23
Schelotchkov A.M., Nefedova I.F., Tchernova S.N., Vartanova O.V. The regional indicators of male fertility in the Samara oblast and causative factors of their al-terations 25

COAGUOLOGY

 
Vladimirova S.G., Skolskaya O.Yu., Tarasova L.N., Dokshina I.A. The condition of endothelium and hemostasis in patients with primary diagnosed acute lympho-blast leucosis 29
Kotovschikova Ye.F., Buyevitch Ye.I., Penkova Ye.V., Kulikov V.P., Tchudimov V.F., Syuldjina Ye.N., Bogdanova I.V., Bochkarev A.P. The mutation of genes of hemostasis system in patients with venous cerebral angiodystonia against the background of connective tissue dysplasia 33
Kaneva F.M., Frolov A.L., Akhmetova V.G., Khusnutdinova E.K., Gilmanov A.Zh. The characteristics of hemostasis condition in women with non-carrying of pregnancy 37

CYTOLOGY

 
Voltchenko N.N., Slavnova Ye.N., Naumova Ye.V. The role of flow cytofluorometry in cytological diagnostic of non-Hodgkin's lymphomas 42
Kysylytchina D.G., Lugovskaya S.A., Pochtar M.Ye., Naumova Ye.V., Biderman B.V., Sudarikov A.B., Nikitin Ye.A., Dolgov V.V. The characteristics of evaluation of expression of ZAP-70 in tumor cells under B-cell chronic lymphatic leukemia usiong the flow cytofluorometry technique 47
Yaroschyuk T.M., Bolgova L.S., Tuganova T.N., Marinenko S.V., Rudaya O.I. The cytomorphologic characteristics of diagnostics of tumors of soft tissues on paracentetic material 52

IMMUNOLOGY

 
Karpenko S.F., Galymzyanov Kh.M., Kasymova N.B., Rubalsky O.V. The content of rosette-forming neutrophils and lysozyme in patients with Q-fever 55

OFFICIAL DOCUMENTS

 
The extract from the Federal Law of the Russian Federation № 323-FZ 21.11.2011"On the fundamentals of protection of health of citizen in the Russian Federation" 57