Gematologiya I Transfuziologiya №1 2014

Contents

Original Papers

 
Dvirnyk V.N., Kuzmina L.A., Kokhno A.V., Glasko E.N., Gemdzhyan E.G., Parovichnikova E.N. Hemopoiesis morphology after transplantation of allogenic bone marrow in myelodysplastic syndromes 4
Olkhovsky I.A., Stolyar M.A. Features of platelet aggregation in patients with JAK2 gene mutation: gender differences and aspirin effect 11
Belyakova V.V., Gukasyan I.A., Donskaya O.V., Ivanova N.V., Maiorova O.A., Dashkova N.G., Ragimov A.A. Residual risks of transfusion transmissive transfer of HIV infection and viral hepatitis C in the Moscow region in laboratory screening of donor blood by NAT technologies 15
Varlamova S.V., Kalinin N.N., Egorova M.O., Gribkova I.V., Shurkhina E.S., Shmarov D.A., Vatagina E.A., Migunov V.N., Gorodetsky V.M. Additional criteria for evaluating the health status of donors for plateletapheresis 19
Kokhno A.V., Pimenova M.A., Parovichnikova E.N., Domracheva E.V., Savchenko V.G. Detection of latent karyotype abnormalities in myelodysplastic syndrome 25
Tsaur G.A., Meyer C., Popov A.M., Plekhanova O.M., Kustanovich A.M., Volochnik E.V., Riger T.O., Demina A.S., Druy A.E., Fleischman E.W., Sokova O.I., Olshanskaya Yu.V., Streneva O.V., Shorikov E.V., Saveliev L.I., Marschalek R., Kutsev S.I., Tsvirenko S.V., Fechina L.G. Detection of MLL genomic breakpoints in infant acute leukemia 29

Clinical Cases

 
Bogdanov R.F., Mendeleeva L.P., Kuzmina L.A., Galtseva I.V., Gaponova T.V., Obukhova T.N., Sudarikov A.B., Varlamova S.V., Parovichnikova E.N., Savchenko V.G. Long remission of patient with chronic myeloid leukemia with mixed chymerism after allogenic bone marrow transplantation 38
Drokov M.Yu., Parovichnikova E.N., Kuzmina L.A., Vasilyeva V.A., Urnova E.S., Troitskaya V.V., Galstyan G.M., Bogdanov R.F., Savchenko V.G. Allogenic bone marrow transplantation without pretransplantation conditioning and tolerance induction by cyclophosphamide and mesenchymal stromal cells 42
Levchenko O.K., Shulutko E.M., Gorodetsky V.M., Margolin O.V., Vasilyev S.A., Antonova I.A. Intensive care for gastrointestinal hemorrhages in patients with Glanzman’s thrombasthenia 47

Exchange of Experience

 
Madzaev S.R., Gaponova T.V., Zhiburt E.B. Blood service in the Netherlands 51

Anniversaries and Memorable Dates

 
Knopov M.Sh. Taranukha V.K. Professor A.A.Maksimov, one of the founders of the theory of hemopoiesis (on the occasion of the 140th anniversary since his birth) 54

Obituary

 
In memory to Vladimir Vladimirovich Kochemasov 56