Epidemiologiya i Infektsionnye Bolezni №4 2015

Contents

ORIGINAL INVESTIGATIONS

Shulakova N.I., Lytkina I.N., Akimkin V.G., Ershova O.N., Shahgildyan I.V., Kisteneva L.B., Kuzina L.E., Chernyavskaya O.P.
Immunological effectiveness of mass vaccine prophylaxis against hepatitis B within the framework of the National Priority Project "Health" in some regions of the Russian Federation
4
Akinshina Yu.A., Larichev V.F., Mardanly S.G., Butenko A.M., Khutoretskaya N.V., Saifullin M.A.
Application of immunoassay systems for diagnosis of dengue fever
8
Trisko A.A., Kolesnikova N.V., Avdeeva M.G., Chudilova G.A., Lomtatidze L.V.
Peculiarities of cellular immunity in acute Epstein-Barr virus infection
13
Sergevnin V.I., Kuzovnikova E.Zh., Tryasolobova M.A., Ladeyshchikova Yu.I.
Trends in the longterm dynamics of morbidity of acute intestinal infections and epidemiological features of outbreaks in recent years
17
Ryabova A.V., Tarasov M.A., Zakharov K.S., Popov N.V.
Comparative analysis of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) foci in the Saratov region
22
Bakhvalova V.N., Chicherina G.S., Panov V.V., Glupov V.V., Morozova O.V.
Distribution of the tick-borne encephalitis virus among naturally infected ixodid ticks and small mammals in the Novosibirsk region
26
Kolpakov S.L., Yakovlev A.A.
About assessment of the methodology of the epidemiological situation
34
Vasilyev K.G., Doan S.I., Savchuk A.I., Kozishkurt Ye.V., Haydey V.R., Krasnitskaya L.V., Potienko L.P., Sadkova A.B.
Peculiar properties of the epidemic process of rotavirus infection in the Odessa region
40

REVIEWS

Deeva E.G., Zubkova T.G., Dunaeva N.V., Koltsebaeva S.Zh., Chelaeva G.Yu., Tumanova E.V., Tsypkin E.M., Deeva Yu.I., Shevchik Yu.I., Kiselev O.I.
Systemic processes in influenza in fection, as a triggers of the development of somatic pathology in patients at risk
47

OBITUARY

To the memory of Vasiliy Vasilevich Lebedev 54