V.F.Snegirev Archives of Obstetrics and Gynecology №3 2016