V.F.Snegirev Archives of Obstetrics and Gynecology №4 2016