Gematologiya i Transfuziologiya №2 2009

 

ORIGINAL  PAPERS
3 Gaidamaka N. V., Parovichnikova E. N., Zavalishina L. E., Savchenko V. G., Frank G. A. Expression of matrix metalloproteinase and their inhibitors in the bone marrow of patients with acute leukemia     | Resume, key words, literature
11 Gavrilyuk L. A., Korchmaru I. F., Robu M. V. The activities of glutathione-dependent enzymes and glucose-6-phosphate dehydrogenase in the blood of patients with Hodgkin’s disease     | Resume, key words, literature
14 Vinogradova Yu. E., Lutsenko I. N., Samoilova R. S., Selivanova E. I., Zamulaeva I. A., Gretsov E. M., Vorobyov I. A., Kaplanskaya I. B., Ryzhikova N. A., Al-Radi L. S., Gabeeva N. G., Dzhulakyan U. L., Egorova E. K., Margolin O. V., Kremenetskaya A. M., Vorobyov A. I. Clinical and immunomorphological variants of large granular lymphocyte T/NK lymphocytic leukemia     | Resume, key words, literature
19 Shishina R. N., Rakhmanova D. F., Potapova S. G., Mukova L. A., Krasnikov A. V., Pogorelov V. M. Morphometric characteristics of lymphocytes in aplastic anemia     | Resume, key words, literature
22 Romanova E. A., Levina A. A., Fevraleva I. S., Mamukova Yu. I., Tsybulskaya M. M., Sudarikov A. B. Regulation of iron metabolism and HFE gene mutations in hereditary hemochromatosis and hepatitis     |Resume, key words, literature
27 Spichak I. I., Zhukovskaya E. V., Basharova E. V., Yurina N. A., Ustyugova A. M. Effect of modern substitute therapy on the quality of life of children suffering from hemophilia A     | Resume, key words, literature
 
REVIEW OF LITERATURE
31 Tarasova I. S., Chernov V. M., Rumyantsev A. G. Prevention of iron deficiency is a pressing problem of public health in all countries of the world     | Resume, key words, literature
 
EXCHANGE OF EXPERIENCE
39 Dakov V. Plasma donation in Germany     | Resume, key words, literature
 
CLINICAL CASE
40 Gindina T. L., Mamaev N. N., Glukhovskaya E. A., Nechaevskikh V. I., Popova N. B., Kondakova E. V. Two new cases with acute leukemia with a rare non-sporadic translocation (12;17)(p13;q21)     | Resume, key words, literature
44 Pashkova I. A., Mozheiko M. P., Arsenova E. Yu., Mineeva N. V. Delayed hemolytic complications of transfusion     | Resume, key words, literature
 
OBITUARY
47 In memory to Iosif Lvovich Chertkov