Gematologiya i Transfuziologiya №4 2009

 

ORIGINAL  ARTICLES
3 Vinogradova Yu. E., Lutsenko I. N., Kremenetskaya A. M., Samoilova R. S., Kaplanskaya I. B., Vorobyov I. A., Zingerman B. V., Nikitin E. A., Kravchenko S. K. Nosological forms and survival of patients with T/NK cellular lymphatic tumors    | Resume, key words, literature
9 Luchinin A. S., Zagoskina T. P. Efficiency of bortezomib, melfalane, and prednisolone combination in patients with multiple myeloma    | Resume, key words, literature
14 Savva N. N., Krasko O. V., Zborovskaya A. A., Shuvaeva L. P., Khoshi M., Aleinikova O. V. Time trends of acute leukemia incidence in children in the Belarus Republic during the post-Chernobyl period with consideration for age, sex, and nosological subgroups    | Resume, key words, literature
22 Sakhibov Ya. D., Shpakova A. P., Lednev Yu. A., Pustovoit L. A., Bulycheva T. I., Sagdieva N. Sh., Migunov V. N., Sarycheva T. G., Kozinets G. I., Vasilyeva T. M., Plesskaya L. G., Lyubimova L. S. γ-Irradiation of donor platelets    | Resume, key words, literature
28 Margaryan A. V., Arutyunyan A. S., Jordan F., Avakyan S. O., Avedyan V. M., Gazaryants R. Z., Yetimyan Z. A., Karapetyan V. E., Nazaretyan M. K., Yusyan A. A., Yepiskopyan L. M. Armenian Registry of bone marrow donors: Some aspects of research and practical activity    | Resume, key words, literature
32 Shtyrkova S. V., Karagyulyan S. R., Kremenetskaya A. M., Sokolov A. N., Mironova A. V. The treatment of perianal infections in patients with hematological malignancies    | Resume, key words, literature
 
REVIEW OF LITERATURE
36 Kutsev S. I. Evolution of therapy monitoring of chronic myeloid leukemia    | Resume, key words, literature
 
CLINICAL CASE
45 Kurtov I. V., Davydkin I. L., Kondurtsev V. A., Nikulina N. A., Berman Yu. O. Acquired drug-induced coagulopathy, caused by high-dose non-steroid antiinflammatory drugs    | Resume, key words, literature