Gematologiya i Transfuziologiya №1 2008

 
ORIGINAL  PAPERS
3 Bashlai A. G., Kuznetsova L. N., Danilova E. M., Kravchuk O. A. Comparative analysis of immunoserological technologies of erythrocyte phenotyping in overall screening of donors   | Summary
5 Polyaev Yu.A., Gassan T. A., Smetanina N. S., Mylnikov A. A., Mosin A. V., Golenishchev A. I., Garbuzov R. V., Shchenev S. V. Endovascular occlusion of the spleen in patients with hereditary spherocytic hemolytic anemia and idiopathic thrombocytopenic purpura   | Summary
12 Azhigirova M. A., Dereza T. L., Kutyurova O. G., Tsipileva T. A. The impact of conditions of the cryoprecipitate preparation for its composition   | Summary
14 Akhuba L. O., Ershova L. I., Gorbunova N. A., Kovalyova L. G. Effects of leukocytes on erythrocyte aggregation and disaggregation processes in the blood of patients with multiple myeloma   | Summary
17 Kopylov K. G., Plyushch O. P., Likhachyova E. A., Velichko I. V., Severova T. V., Zozulya N. I., Tentsova I. A., Ivanova V. L. Hemoctin SDT treatment of patients with hemophilia A and von Willebrand’s disease.   |Summary
21 Volkova S. A., Mayansky N. A., Borovkov N. N., Balabanov A. S., Egorova T. V., Podsosova E. V., Torshakova G. A. Hemogram values in working adult population   | Summary
 
REVIEW OF LITERATURE
28 Zaretskaya Yu.M., Lednyov Yu.A. The killer-cell immunoglobulin-like receptor system on natural killers   | Summary
 
EXCHANGE OF EXPERIENCE
33 Klose T., Putzker M., Pruss A., Borherdt N. N. Use of passive cooling boxes for transportation of blood products   | Summary
 
CASE HISTORY
35 Kargin V. D., Papayan L. P. Anticoagulant therapy of phlebothrombosis in a patient with acquired antithrombin deficiency   | Summary
38 Kalinina I. I., Grzhimolovskii A. V., Shavlokhov V. S., Karagyulyan S. R., Ryzhko V. V., Shcherbakova O. V., Kaplanskaya I. B., Vasilyev S. A., Gorodetsky V. M., Vorobyov A. I. Catastrophic antiphospholipid syndrome   | Summary
 
INFORMATION
43 Verba V. S., Gudkov A. G., Leushin V. Yu., Murafetov A. A., Popov V. V., Rayevsky S. K. National equipment for blood service   | Summary
 
OBITUARY
45 In memory to Alla Vasilyevna Chuprova

46

Index of papers published in this journal in 2007