Gematologiya i Transfuziologiya №2 2008

 
ORIGINAL  PAPERS
3 Abrashkina Yu.S., Olshanskaya Yu.V., Udovichenko A. I., Kokhno A. V., Domracheva E. V. Efficiency of fluorescent in situ hybridization (FISH) method for detection of latent chromosome aberrations in myelodysplastic syndromes   | Summary
8 Litvinova L. S., Kolobovnikova Yu.V., Ryazantseva N. V., Novitsky V. V., Tkachenko S. B., Grigoryeva E. S., Suvorova E. V., Knutareva E. N. Immune reactivity in Hodgkin disease associated with eosinophilia   |Summary
12 Rogacheva E. R., Lavrukhin D. B., Fechina L. G., Goroshkova M. Yu., Zemlyansky A. V., Inyushkina E. V., Kozlova O. B., Kondratchik K. L., Litvinov D. V., Myakova N. V., Ponomareva N. I., Shamardina A. V., Fuks O. Yu., Yudina N. B., Karachunsky A. I. Prognostic significance of the initial status of the central nervous system in children with acute lymphoblastic leukemia   | Summary
17 Gladkikh N. N. Role of the endothelial platelet dysfunction in the genesis of hemorrhages in congenital connective tissue dysplasia   | Summary
21 Shishina R. N., Potapova S. G., Mukova L. A., Pronin V. Yu. Morphocytochemical characteristic of hemopoietic cells in patients with aplastic anemia   | Summary
26 Sturov V. G., Chuprova A. V., Antonov A. R., Anmut S. Ya. Structural and functional disorders in the final stage of blood clotting in patients with dysplastic syndromes   | Summary
32 Shevela E. Ya., Petrovsky Ya. L., Kurganova E. V., Tikhonova M. A., Sakhno L. V., Sergeyevicheva V. V., Kulagin A. D., Lisukov I. A., Ostanin A. A., Chernykh E. R. Characteristics of bone marrow mesenchymal stromal cells in patients with hematological malignancies   | Summary
38 Chechina O. E., Zhukova O. B., Ryazantseva N. V., Novitsky V. V., Tkachenko S. B. Imbalance of programmed CD4+ and CD8+ lymphocyte death in patients with chronic viral infections   | Summary
 
REVIEW OF LITERATURE
42 Khamaganova E. G. Active vaccination in chronic myeloid leukemia   | Summary
 
CASE HISTORY
50 Biryukova L. S., Purlo N. V., Chumakova I. V., Lazarenko M. I. Obituary three cases with complications of the erythrocytic mass transfusion   | Summary
53 Sokolova M. A., Tsvetaeva N. V., Sukhanova G. A., Vasilyev S. A., Sanatko M. D., Rudakova V. E., Semenova E. A., Khoroshko N. D. Subleukemic myelosis as one of the causes of Badd—Chiary syndrome in a young female patient   | Summary
 
INFORMATION
56 List of dissertations maintained at the Dissertation Council at Hematology Research Center in 2006