Gematologiya i Transfuziologiya №5 2008DEDICATED TO THE 80TH BIRTHDAY ANNIVERSARY OF ANDREI IVANOVICH VOROBYOV  
5 Andrei Ivanovich Vorobyov: On the Time and Myself (Fragments of Life)
16 Gorodetsky V. M., Galstyan G. M., Shulutko E. M., Keselman S. A., Alexanyan M. Zh. Intensive care service in clinical hematology: 20 years of work    | Summary
20 Tsyba N. N. Day-time hematology hospital   | Summary
24 Polyanskaya T. Yu., Zorenko V. Yu. Modern aspects of surgical treatment of the locomotor system in patients with hemophilia   | Summary
27 Pogorelov V. M., Kozinets G. I. Keys to the diagnosis of acute leukemia (analysis of the morning conferences at Institute of Hematology and Intensive Care, Hematology Research Center).    | Summary
32 Olovnikova N. I., Belkina E. I., Lemeneva L. N., Miterev G. Yu., Nikolayeva T. L., Proskurina N. V., Ershler M. A., Chertkov I. L. Monoclonal antibodies in practical hematology: diagnostic agents and drugs   |Summary
36 Kolesnikova A. I. Human bone marrow mesenchymal (stromal) stem cells in practical medicine: Validation, results, and prospects   | Summary
40

Moseshvili E. G., Purlo N. V., Suvorova P. A., Garanzha T. A., Biryukova L. S. Cytomegalovirus infection in kidney recipients   | Summary

42 Ataullakhanov F. I., Butylin A. A., Vitvitsky V. M., Lisovskaya I. L., Martynov M. V., Movshev B. E., Molodtsov M. I., Panteleyev M. A., Sarbash V. I., Sinauridze E. I., Shurkhina E. S. Physical biochemistry of the blood: from description to understanding.    | Summary
49 Rumyantsev A. G., Maschan A. A., Samochatova E. V., Chernov V. M. Progress and prospects in the development of pediatric hematology   | Summary
54 Vinogradova O.Yu., Turkina A.G., Khoroshko N.D. Organization of chronic myeloleukemia therapy. The First National Register of Patients with Chronic Myeloleukemia: Analysis and prospects    | Summary
59

Gerasimova L. P., Drize N. I., Lubkova O. N., Manakova T. E., Nifontova I. N., Petrova T. V., Svinareva D. A., Momotyuk K. S., Mikhailova E. A., Olshanskaya Yu. V., Sokolova M. A., Turkina A. G., Tsvetayeva N. V. Stromal microenvironment disorders in patients with hematological diseases    | Summary

63

Nifontova I. N., Bigildeyev A. E., Sats N. V., Svinareva D. A., Todriya T. V., Chertkov I. L., Savchenko V. G., Drize N. I. Effect of long treatment by granulocytic colony-stimulating factor on hemopoiesis    |Summary

67 Biderman B. V., Nikitin E. A., Gretsov E. M., Vorobyov I. A., Sudarikov A. B. Lipoproteinlipase expression is an effective indicator for prognosis of chronic B-cell lympholeukemia    | Summary