Gematologiya i Transfuziologiya №6 2008

 
ORIGINAL  PAPERS
3

Krasilnikova B. B., Zvonkov E. E., Kravchenko S. K., Grishina E. E., Kremenetskaya A. M. The first experience of using FNC and FNCR chemotherapy protocols in the treatment of primary orbital lymphocytoma    | Summary

7

Serebryakova I. N., Tupitsyn N. N., Popa A. V., Chuksina L. V., Fleishman E. V., Matveyeva I. I. Acute megacaryoblastic leukemia in children    | Summary

12

Klyasova G. A., Trushina E. E., Mironova A. V., Speranskaya L. L., Frolova I. N., Maschan M. A., Vereshchagina S. A., Kaporskaya T. S., Yuritsina N. Yu., Pospelova T. I., Krainova L. E. In vitro comparative efficiency of aminoglycoside antibiotics towards microorganisms isolated from the blood in immunocompromised patients: results of a multi-center study    | Summary

17

Pogorelov V. M., Krasnova L. S., Chanieva M. I., Krasnikov A. V., Kozinets G. I. Geometry of prehemolytic poikilocytes in standard blood centrifugate on slides    | Summary

22

Vysotskaya L. L., Trifonova E. V., Golenkov A. K., Vladimirsky M. F. Efficiency of gleevek therapy of chronic myeloid leukemia within the framework of the program of introduction in clinical practice    | Summary

 
EXPERIMENTAL MEDICINE
27

Kovalyov G. I. Experimental model of human hemopoiesis in mice for investigation of lymphotropic infections    | Summary

 
REVIEW OF LITERATURE
31

Zubasheva E. I., Obukhova T. N., Andreeva N. E., Vodinskaya L. A., Alimova G. A., Varlamova E. Yu., Kulikov S. M., Domracheva E. V. Prognostic significance of chromosome aberrations in multiple myeloma    | Summary

36

Berezovsky D. P., Vnukov V. V., Kornienko I. V. Molecular genetic bases of thrombophilia    | Summary

 
EXCHANGE OF EXPERIENCE
42

Kudryavtseva L. M., Plyushch O. P., Likhachyova E. I., Zozulya N. I. Algorithms of hemostatic therapy of Willebrand's disease     | Summary

 
CASE HISTORY
46

Kuchma G. B., Bugrova O. V. Immune thrombocytopenia in the debut of systemic lupus erythematosus    | Summary

 
ANNIVERSARY
48

Bakhramov Saidjalol Makhmudovich (on the occasion of his 70th birthday anniversary)