Immunologiya №2 2011

  MOLECULAR MORPHOLOGY AND IMMUNOGENETICS
60 Konenkov V. I., Prokofiev V,F., Shevchenko A. V., Golovanova O. V. The cytokine gene polymorphism as a factor of the demographic structure of the Caucasoid population in Siberia
65 Suslova T. A., Burmistrova A. L., Chernova M. S., Vavilov M. N., Khromova E. B. The distribution of genes, HLA haplotypes in a Baskir population of the Chelyabinsk region
69 Babaev A. A., Knyazev D. I., Kravchenko G. A., Manakova E. A., Novikova D. V., Pegov R,G., Baryshnikov A. Yu., Karaulov A. V., Novikov V. V. Soluble oligomers of CD50 and CD18 adhesion molecules in human sera
 
REGULATION OF IMMUNITY
72 Shirshev S. V., Nekrasova I. V. Comprehensive evaluation of estriol immunomodulating potency
 
CELL IMMUNOLOGY
75 Kulakov V. V., Makarov E. A., Pashchenkov M. V., Klimova S. V., Pinegin B. V. The cytotoxic action of LL-37 peptide on serially passaged human myeloblasts and lymphoblasts
78 Mikhailova V. A., Onokhina Ya.S., Sel’kov S. A., Sokolov D. I. Expression of adhesion molecules and chemokine receptors by peripheral blood NK-cells in pregnancy
 
IMMUNOMORPHOLOGY
81 Kosyreva A. M., Simonova E. Yu., Makarova O. V. The morphofunctuional characteristic of the immune system of male and female Wistar rats
 
IMMUNOONCOLOGY
85 Abramovskikh O. S., Telesheva L. F., Zotova M. A. The subpopulation composition of the peripheral blood lymphocytes in patients presenting with cervical intraepithelial neoplasms associated with high carcinogenic risk human papillomavirus
88 Telesheva L. F., Abramovskikh O. S., Orner I. Yu. The cytokine profile in patients presenting with neoplastic cervical pathology associated with human papilommavirus
 
INFECTIOUS IMMUNOLOGY
89 Sakhno L. V., Tikhonova M. A., Leplina O. Yu., Tyrinova T. V., Nikonov S. D., Zhdanov O. A., Ostanin A. A., Chernykh E. R. The role of the PD-/B7-H1- mediated pathway in the disturbances of the antigen-specific response in patients presenting with pulmonary tuberculosis
 
IMMUNOPATHOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
94 Saidov M. Z., Davudov Kh.Sh.., Magomedov I. M., Shakhnazarov A. M., Klimova S. V., Budikhina A. S., Nazhmudinov I. I. The state of congenital and adaptive immunity in frequently ill children presenting with adenotonsillar hypertrophy
99 Khmeleva E. V., Antonyuk M. V., Kalinina E. P. The cytokine profile and immune status in patients presenting with chronic obstructive pulmonary disease and concomitant arterial hypertension
 
REVIEWS
101 Ataullakhanov R. I., Khaitov R. M. Vaccine adjuvants. Part 2. Oil-in-water emulsions, liposomes, virosomes, archeosomes, exosomes
109 Illovaiskaya I. A., Mikhailova D. S., Repina E. A., Prokofiev S. A., Zektser V. Yu. The influence of estrogens on the functional state of the immune system in women
 
JUBILEE
  Marat Ziyavdinovich Saidov (on the occasion of his 55th birthday anniversary)