Voprosy Virusologii №1 2010

 

REVIEW
4 Anishchenko M., Shchelkanov M. Yu., Alekseyev V. V., Lipnitsky A. V., Antonov V. A., Dzharkenov A. F., Bushkiyeva B. Ts., Lvov D. N., Deryabin P. G., Kolobukhina L. V., Lvov D. K.Pathogenicity of West Nile virus: Molecular markers   | Resume, key words, literature
 
ORIGINAL INVESTIGATIONS
10 Bukrinskaya A. G., Grigoriev V. B., Korablina E. V., Guriev E. L., Vorkunova G. K. The maturation steps of human immunodeficiency virus and the role of proteolysis   | Resume, key words, literature
16 Gafarova I. E., Shideyeva Z. A., Sandzhiyeva D. B., Garaev M. M. Analysis of HIV-1 integrase gene polymorphism in an HIV-infected population from the nosocomial outbreak of HIV infection in the south of Russia in 1989   | Resume, key words, literature
23 Dmitriev P. N., Tsykina M. N., Moiseeva A. V., Serkov I. L., Pronin A. Yu., Popova O. E., Isaeva O. V., Kyuregyan K. K., Mikhailov M. I. GBV-C infection in HIV-infected patients in the Russian Federation   | Resume, key words, literature
27 Klimova R. R., Chichev E. V., Naumenko V. A., Gadzhieva Z. S., Tsibizov A. S., Adieva A. A., Lvov D. K., Kurilo L. F., Shileiko L. V., Ostroumova T. V., Sorokina T. M., Gavrilov Yu. A., Levchuk T. N., Yakovenko S. A., Vasilieva S. G., Voznesenskaya Yu. V., Simonenko E. Yu., Kushch A. A., Sukhikh G. T. Herpes simplex virus and cytomegalovirus in male ejaculate: herpes simplex virus is more frequently encountered in idiopathic infertility and correlates with the reduction in sperm parameters   | Resume, key words, literature
31 Andronova V. L., Galegov G. A., Yasko M. V., Kukhanova M. K., Skoblov Yu. S. Comparative study of resistance to acycloguanosine and acycloguanosine H-phosphonate in herpes simplex virus   |Resume, key words, literature
35 Barinsky I. F., Makhmudov F. R. Inactivated herpes simplex virus types 1 and 2 divaccine as an agent for effective immunoprophylaxis of recurrent genital herpes   | Resume, key words, literature
41 Makarenkova I. D., Deryabin P. G., Lvov D. K., Zvyagintseva T. N., Besednova N. N. Antiviral activity of sulfated polysaccharide from the brown algae Laminaria japonica against avian influenza A (H5N1) virus infection in the cultured cells   | Resume, key words, literature
 
GUIDELINES FOR THE PRACTITIONER
45 Pirozhkov A. P., Borisevich I. V., Snetkova O. Yu., Androshchuk I. A., Syromyatnikova S. I., Khmelev A. L., Shatokhina I. V., Kudrin V. Yu., Timofeyev M. A., Pantyukhov V. B., Borisevich S. V., Markov V. I., Bondarev V. P. Stabilization of peroxidase conjugates used in enzyme immunoassay systems to detect Ebola and Marburg virus antigens   | Resume, key words, literature