Voprosy Virusologii №5 2011

  REVIEWS
4 Lashkevich V. A. Antiviral humanized and human monoclonal antibodies
 
ORIGINAL INVESTIGATIONS
9 Zhirnov O. P., Vorobyeva I. V., Poyarkov S. V., Safonova O. A., Malyshev N. A. Evolutionary changes in the NA and HA genes of H3N2 influenza virus in the Moscow Region during 2003-2009
15 Naikhin A. N., Korenkov D. A., Chirkova T. V., Petukhova G. D., Donina S. A., Rudenko L. G. Estimation of human and animal immunological memory by testing the trogocytosis of virus-specific T lymphocytes
21 Zarubayev V. V., Belyaevskaya S. V., Sirotkin A. K., Anfimov P. M., Nebolsin V. E., Kiselev O. I., Reikhart D. V. In vitro and in vivo effects of Ingavirin® on the ultrastructure and infectivity of influenza virus
26 Boyev B. V., Ershov I. F. A prognostic model of the effect of the antiviral drug Relenza on the epidemic of A(H1N1)/2009 influenza
30 Kazennova E. V., Antonova O. V., Kuzin S. N., Serkina T. P., Sokolova L. S., Vasilyev A. V., Lapovok I. A., Bobkova M. R. Molecular and epidemiology studies of HIV-1 prevalence in the Republic of Sakha (Yakutia)
34 Glotov A. G., Glotova T. I., Stroganova I. Ya. Detection of bovine respiratory syncytial virus by RT-PCR
37 Andronova V. L., Galegov G. A., Yasko M. V., Kukhanova M. K., Kochetkov S. N., Skoblov Yu. S. Antiherpesviral activity of acycloguanosine H-phosphonate in experiments using laboratory animals
40 Kolosov A. V., Pugachev V. G., Ananko G. G., Totmenina O. D., Klyachko N. L., Levashev P. A., Kosogova T. A. Design of the composition of baculovirus agents
44 Sereda A. D., Nogina I. V. Immunosuppression in dogs and pigs infected with canine distemper virus
 
DISCUSSION
47 Bobkova M. R. Maternal and neonatal nevirapin resistance