Voprosy Virusologii №3 2010

 
ORIGINAL INVESTIGATIONS
4 Lvov D. K., Burtseva E. I., Shchelkanov M. Yu., Prilipov A. G., Kolobukhina L. V., Malyshev N. A., Bazarova M. V., Merkulova L. N., Deryabin P. G., Kuzmichev A. G., Fedyakina I. T., Grebennikova T. V., Usachev E. V., Sadykova G. K., Shevchenko E. S., Trushakova S. V., Lavrishcheva V. V., Alkhovsky S., Samokhvalov E. I., Belyakova N. V., Ivanova V. T., Oskerko T. A., Latyshev O. E., Belyaev A. M., Belyaev A. L., Feodoritova E. L. Spread of new pandemic influenza A(H1N1)v virus in Russia    | Resume, key words, literature
10 Shchelkanov M. Yu., Lvov D. N., Fedyakina I. T., Baranov N. I., Gorelikov V. N., Reznik V. Ya., Zdanovskaya N. I., Pukhovskaya N. M., Avdoshina L. N., Shapiro N. I., Snetkova I. P., Kozhan V. N., Yarovenko G. M., Kalayeva E. E., Gromova M. A., Elovsky O. V., Eremeyeva Yu. V., Dovgal M. A., Kuchenkov A. A., Ananyev V. Yu., Burtnik V. I., Ivanov L. I., Garbuz Yu. A., Podolyanko I. A., Grigoryev S. N., Proshina E. S., Samokhvalov E. I., Alkhovsky S. V., Burtseva E. I., Prilipov A. G., Abbasova E. I., Mironenko E. S., Kolobukhina L. V., Deryabin P. G., Ott V. A., Maslov D. V., Yanovich V. A., Lvov D. K. Trends in the spread of pandemic influenza A(H1N1) swl in the Far East in 2009    | Resume, key words, literature
15 Lvov D. K., Yashkulov K. B., Prilipov A. G., Burtseva E. I., Shchelkanov M. Yu., Shlyapnikova O. V., Poglazov A. B., Sadykova G. K., Dzhambinov S. D., Fedyakina I. T., Bushkiyeva B. Ts., Lvov D. N., Zhuravleva M. M., Alkhovsky S. V., Samokhvalov E. I., Trushakova S. V., Lavrishcheva V. V., Vereshchagin N. N., Mikhalyaeva L. B., Darbakova T. A., Limanskaya O. S., Dzhaparidze N. I., Imkenova L. N., Ledenev Yu. A., Boldyreva V. V., Ivanov L. I., Zdanovskaya N. N. Detection of amino acid substitutions of asparaginic acid for glycine and asparagine at the receptor-binding site of hemagglutinin in the variants of pandemic influenza A/H1N1 virus from patients with fatal outcome and moderate form of the disease    | Resume, key words, literature
19 Leneva I. A., Fedyakina I. T., Eropkin M. Yu., Gudova N. V., Romanovskaya A. A., Danilenko D. M., Vinogradova S. M., Lepeshkin A. Yu., Shestopalov A. M. Study of the antiviral activity of Russian anti-influenza agents in cell culture and animal models    | Resume, key words, literature
27 Khasnatinov M. A., Danchinova G. A., Kulakova N. V., Tungalag K., Arbatskaya E. V., Mironova L. V., Tserennorov D., Bolormaa G., Otgonbaatar D., Zlobin V. I. Genetic characteristics of the causative agent of tick-borne encephalitis in Mongolia    | Resume, key words, literature
33 Leonova G. N., Pavlenko E. V. Functional activity of specific antibodies in patients vaccinated against tick-borne encephalitis in relation to different virus strains    | Resume, key words, literature
37 Kazennova E. V., Vasilyev A. V., Bobkova M. R. Prediction of the efficacy of bevirimat used for the treatment of HIV infection in Russia    | Resume, key words, literature
41 Nosik D. N., Lavrukhina L. A., Kondrashina N. G., Garayev T. M., Shibnev V. A. The interferon-induced and antiviral activities of dipeptides    | Resume, key words, literature
 
GUIDELINES FOR THE VIROLOGIST
44 Lugovskaya N. N., Kharitonova E. N., Nikiforov V. V., Zhiltsova M. V., Kremenchugskaya S. R., Borisov V. V. Comparison of different ELISAs for detection of antibodies to swine vesicular disease virus in sera from experimentally infected animals    | Resume, key words, literature
47 Pogoda A. A., Potekhina M. A. A real-time polymerase chain reaction-based test system for quantitation of Gumboro disease virus    | Resume, key words, literature