Voprosy Virusologii №4 2010

 
ORIGINAL INVESTIGATIONS
4 Lvov D. K., Burtseva E. I., Prilipov A. G., Bogdanova V. S., Shchelkanov M. Yu., Bovin N. V., Samokhvalov E. I., Fedyakina I. T., Deryabin P. G., Kolobukhina L. V., Shtyrya Yu. A., Shevchenko E. S., Malyshev N. A., Merkulova L. N., Bazarova M. V., Maslov A. I., Ishchenko N. M., Iskhakova E. A., Alkhovsky S. V., Grebennikova T. V., Sadykova G. K., Lvov D. N., Zhuravleva M. M., Yamnikova S. S., Shlyapnikova O. V., Poglazov A. B., Trushakova S. V., Lavrishcheva V. V., Aristova V. A., Proshina E. S., Vereshchagin N. N., Kuzmichev A. G., Yashkulov K. B., Dzhambinov S. D., Bushkiyeva B. Ts., Eliseyeva S. M., Bystrakov S. I., Sokolova I. A., Dzhaparidze N. I., Ledenev Yu. A., Rosolovsky A. P., Gareyev R. V., Boldyreva V. V., Ananyev V. Yu., Baranov N. I., Gorelikov V. N., Garbuz Yu. A., Reznik V. Ya., Ivanov L. I., Zdanovskaya N. I., Sergeyeva N. M., Podolyanko I. A., Elovsky O. V., Gromova M. A., Kalayeva E. E., Grigoryev S. N., Eremeyeva Yu. V., Dovgal M. A., Fedelesh I. Yu., Sakharova E. A., Burtnik V. I., Avdoshina L. N., Shapiro N. P., Maslov D. V., Yanovich V. A., Ott V. A., Lebedev G. B. A possible association of fatal pneumonia with mutations of pandemic influenza A/H1N1 sw1 virus in the receptor-binding site of the HA1 subunit    | Resume, key words, literature
9 Konovalova N. I., Eropkin M. Yu., Gudova T. M., Grigorieva V. A., Danilenko D. M., Ivanova A. V., Smirnova T. S., Lobova T. G., Shchekanova S. M. Etiological characteristics of the influenza epidemics of 2006-2009 in the Russian Federation (according to the data of the Research Institute of Influenza, North-Western Branch, Russian Academy of Medical Sciences)    | Resume, key words, literature
16 Krasilnikov I. V., Gambaryan A. S., Mashin V. V., Lobastova A. K. The immunogenic and protective properties of inactivated and live candidate vaccines against highly pathogenic avian influenza H5N1 virus    | Resume, key words, literature
20 Atrasheuskaya A. V., Bukin E. K., Krasilnikov I. V., Ignatyev G. M. Functional state of specific immunity in children and teenagers vaccinated against mumps    | Resume, key words, literature
25 Yermolenko E. I., Furaeva V. A., Isakov V. A., Yermolenko D. K., Suvorov A. N. Inhibition of herpes simplex virus type 1 reproduction by probiotic bacteria in vitro    | Resume, key words, literature
29 Korotetsky I. S., Bogoyavlensky A. P., Prilipov A. G., Usachev E. V., Usacheva O. V., Turmagambetova A. S., Zaitseva I. A., Kydyrmanov A., Shakhvorostova L. I., Sayatov M. Kh., Borisov V. V., Pchelkina I. P., Gerilovich A. P., Berezin V. E. Molecular genetic characteristics of the Newcastle disease virus velogenic strains isolated in Russia, Ukraine, Kazakhstan, and Kirghizia    | Resume, key words, literature
33 Chepurnov A. A., Sizikova L. P., Shelemba-Chepurnova A. A., Shestopalova L. V. Evaluation of Ebola virus reproduction in adult ICR white mice    | Resume, key words, literature
39 Larichev V. F., Pilikova O. M., Yunicheva Yu. V., Galtseva G. V., Ryabova T. E., Vasilenko L. E., Butenko A. M. A case of Crimean-Congo hemorrhagic fever in the Anapa District, Krasnodar Territory    | Resume, key words, literature
 
GUIDELINES FOR THE VIROLOGIST
41 Lugovskaya N. N., Kharitonova E. N., Zhiltsova M. V., Egorova A. I., Kremenchugskaya S. R., Borisov V. V. Development of an indirect ELISA for the detection of antibodies to swine vesicular disease virus during monitoring studies    | Resume, key words, literature
 
HISTORY OF VIROLOGY
45 In memory of Vladimir Ivanovich Gavrilov (1925—1975)
 
BOOK REVIEW
46 V. A. Zuyev’s review of the book "Medical Academician Viktor Mikhailovich Zhdanov". – Moscow, 2009.

46

CURRENT EVENTS