Voprosy Virusologii №5 2010

 

REVIEWS
4 Markin V. A. Methodology for pathogen collection    | Resume, key words, literature
 
ORIGINAL INVESTIGATIONS
10 Belyakova N. V., Alkhovsky S. V., Shevchenko E. S., Prilipov A. G., Abramov D. D., Kolobukhina L. V., Merkulova L. N., Trushakova S. V., Burtseva E. I. Molecular genetic studies of the susceptibility of epidemic influenza A(H1N1) virus strains isolated in the 2006-2009 seasons in Russia to oseltamivir (TamifluTM)     | Resume, key words, literature
14 Krylov P. S., Govorkova E. A., Kaverin N. V. Impact of mutations in the hemagglutinin gene of H5N1 influenza virus on antigenicity and virulence as revealed by site-specific mutagenesis    | Resume, key words, literature
17 Semenova N. P., Prokudina E. N., Lvov D. K., Nebolsin V. E. Effect of the antiviral drug Ingaviruin® on intracellular transformations and import into the nucleus of influenza A virus nucleocapsid protein    | Resume, key words, literature
20 Gafarova I. E., Turbina G. I., Garaev M. M. Investigation of genetic polymorphism of the integrase gene in the HIV-1 subtype A populations circulating in the Russian Federation    | Resume, key words, literature
25 Gilyazova A. V., Zenin P. V., Pronin A. Yu., Serkov I. L., Khametova K. M., Orlova-Morozova E. A., Zhukova E. V., Kornilaeva G. V., Pasternak A. O., Lukashov V. V., Karamov E. V.Molecular epidemiology of HIV-1 strains in the Moscow Region    | Resume, key words, literature
29 Gurtsevich V. E., Smirnova K. V., Diduk S. V., Goncharova E. V., Shcherback L. N., Senyuta N. B., Kovrigina A. M., Stepina V. N., Nikulin M. P., Yakovleva L. S. LMP1 gene polymorphism in patients with Epstein-Barr virus-negative gastric carcinomas in Russia    | Resume, key words, literature
34 Zubkova N. V., Filatova E. V., Zubov S. V. Serological and molecular genetic markers of hepatitis C virus in infected donors    | Resume, key words, literature
37 Udina I. G., Kunizheva S. S., Grishechkin A. E., Kalashnikov A. E., Uchaeva V. S., Krivtsov N. I., Zlobin V. I. RT-PCR detection of deformed wing virus in the honey bee Apis mellifera L. in the Moscow Region    | Resume, key words, literature
40 Enkhsaikhan D., Loparev V. N., Bostik V., Tuul R., Darmaa B., Demkin V. V., Nyamdawaa P. Genotyping of varicella zoster virus strains isolated in Mongolia    | Resume, key words, literature
43 Kolosov A. V., Kosogova T. A., Bulychev L. E., Sergeyev A. N. Horizontal transmission routes of baculovirus infection in gypsy moth (Lymantria dispar L.)    | Resume, key words, literature
 
GUIDELINES FOR THE VIROLOGIST
47 Podchernyaeva R. Ya., Baklanova O. V., Glushchenko L. A., Isayeva E. I., Chestkov V. V., Tabakov V. Yu., Mikhailova G. R. Influenza virus reproduction in the MDCK cells adapted to growth in serum-free Hybris-2 medium    | Resume, key words, literature