Voprosy Virusologii №3 2009

 
REVIEWS
4 Mazhul L. A., Isayeva Ye. I., Zlobin V. I., Vyazov S. O. Human bocavirus   | Resume, key words, literature
8 Klots I. N. Immunodeficiency viruses and nonhuman primate models of AIDS   | Resume, key words, literature
 
ORIGINAL INVESTIGATIONS
12 Lideman L. F., Denisov D. A., Gibadulin R. A., Denisova G. F. Autoimmune response in HIV-infected patients is directed against CD4 domain 4   | Resume, key words, literature
17 Vasilyev A. V., Kazennova Ye. V., Bobkova M. R. Prediction of phenotype R5/X4 of HIV-1 variants circulating in Russia, by using computer methods   | Resume, key words, literature
21 Ivanova V. T., Ivanov V. F., Kurochkina Ya. E., Gribkova O. L., Ilyina M. V., Manykin A. A. Interaction of influenza A and B viruses with polyaniline nano complexes   | Resume, key words, literature
26 Litvin A. A., Ratnikova L. I., Deryabin P. G. Preclinical and clinical studies of the efficacy of panavir in therapy for tick-borne encephalitis   | Resume, key words, literature
33 Demina T. V., Dzhioyev Yu. P., Verkhozina M. M., Kozlova I. V., Tkachev S. Ye., Doroshchenko Ye. K., Lisak O. V., Zlobin V. I. The genetic variability and genotyping of tick-borne encephalitis virus with deoxyoligonucleotide probes   | Resume, key words, literature
42 Maldov D. G., Deryabin P. G., Ilyichev A. V., Belkov A. P., Isaeva E. I. Effect of Stimforte in combination with Virazole on infection induced by hepatitis C virus in mice   | Resume, key words, literature
 
GUIDELINES FOR THE VIROLOGIST
45 Korniyenko N. V., Pimenov V. K., Gladysheva M. V., Ulanova T. I., Puzyrev V. F., Burkov A. N., Obryadina A. P. Antigenic activity of human herpes virus type 8 proteins coding orfK8.1 and orf65   | Resume, key words, literature