Voprosy Virusologii №2 2008

 
REVIEWS
4 Isagulyants M. G., Ozeretskovskaya N. N., Znoiko O. O., Tsyganova Ye. V. Role of host in spontaneous recovery from viral hepatitis C: the body’s condition at the moment of infection   | Summary
10 Kolomytsev A. A., Kurinnov V. V., Mikolaichuk S. V., Zakutsky N. I. Nipah encephalitis   | Summary
 
ORIGINAL INVESTIGATIONS
14 Lvov D. K., Shchelkanov M. Yu., Deryabin P. G., Prilipov A. G., Frolov A. V., Fedyakina I. T., Burtseva Ye. I., Shlyapnikova O. V., Poglazov A. B., Alkhovsky S. V., Galkina I. V., Igolkin A. V., Akanina D. S., Grebennikova T. V., Kireyev D. Ye., Varkentin A. V., Slavsky A. A., Morozova T. N., Samokhvalov Ye. I., Litvin K. Ye., Vitkova O. N., Shcherbakova L. O., Irza V. N., Drygin V. V., Kalmykov M. V., Fontanetsky A. S., Zaberezhnyi A. D., Shevkoplyas V. N., Mitenko Ye. A., Shcherbina I. A., Aliper T. I., Gromashevsky V. L., Vlasov N. A., Nepoklonov Ye. A., Suarez D. Epizooty caused by high-virulent influenza virus A/H5N1 of genotype 2.2 (Tzinkhai-Siberian) among wild and domestic birds on the paths of fall migrations to the north-western part of the Azov Sea basin (Krasnodar Territory)   | Summary
19 Heinz F., Holtzmann H., Essl A., Kundt M. Analysis of the efficiency of tick-borne encephalitis vaccination in the population in the natural foci of Austria   | Summary
24 Kovalev S. Yu., Umpeleva T. V., Snitkovskaya T. E., Kilyachina A. S., Romanenko V. V., Kokorev V. S., Glinskikh N. P. Molecular and epidemiological characteristics of tick-borne encephalitis virus in the Sverdlovsk Region on the basis of genotype-specific RT-PCR   | Summary
32 Plekhova N. G., Somova L. M., Krylova N. V., Leonova G. N., Pustovalov Ye. V. Infection of macrophages with tick-borne encephalitis virus   | Summary
37 Zhuravlev V. I., Garanina S. B., Kabin V. V., Shipulin G. A., Platonov A. Ye. Detection of a new natural virus focus Dobrava in the Astrakhan Region   | Summary
40 Ivanova V. T., Kurochkina Ya. Ye., Buravtsev V. N., Nikolayev A. V., Timofeyeva A. V., Baratova L. A. Interaction of influenza A and B viruses with a carbon-containing sorbent   | Summary
 
GUIDELINES FOR THE VIROLOGIST  
44 Motuzova Ye. V., Yunasova T. N., Bektimirov T. A., Popov V. F., Shitikova O. Yu. Diagnostic value of enzyme immunoassay test for the detection of specific IgM antibodies to measles virus   | Summary
 
OBITUARY
47 T. A. Bektimirov (1929-2008)
 
INFORMATION
48 The 2007 activities of the section "Virology", Moscow Branch, All-Russian Scientific-and-Practical Society of Epidemiologists, Microbiologists, and Parasitologists