Voprosy Virusologii №3 2008

 
REVIEWS
4 Naumenko V. A., Manykin A. A. Application of confocal microscopy to the use of a study of the morphogenesis of human immunodeficiency virus type 1   | Summary
 
ORIGINAL INVESTIGATIONS
9 Guryev Ye. L., Gromashevsky V. L., Prilipov A. G., Lvov S. D. Molecular genetic analysis of a diversity of Getah virus strains isolated from mosquitoes in the North-Eastern Asia   | Summary
12 Makarenkova I. D., Kompanets G. G., Besednova N. N., Slonova R. A., Zvyagintseva T. N., Shevchenko N. M. Inhibiting effects of fucoidans on Hantaan virus adsorption on a model of peritoneal macrophages in vitro   | Summary
15 Meshcheryakova Yu. A., Eldarov M. A., Beales L., Skryabin K. G., Lomonossoff G. P. Production of hepatitis B virus core particles in plants, by using cowpea mosaic virus-based vector   | Summary
21 Maksema I. G., Kushnareva T. V., Kompanets G. G., Slonova R. A. Time course of changes in antibodies of various avidity in murine rodents in the epizootic and epidemic processes in hantavirus   | Summary
23 Fedorchenko S. V., Zanevskaya L. I., Burma N. M., Borisevich O. S., Balitskaya T. Ye., Yurchenko L. F., Martynovich T. L. Latent HBV infection in single blood donors   | Summary
26 Aliyev N. N., Aliyev K. N., Gurbanov S. M., Rustamova L. I., Asadova A. I., Gadzhiyeva T. I., Geidarova F. A., Akhadova G. A. The etiological pattern of acute respiratory virus infections in Baku in 2002-2006   |Summary
28 Tyulko Zh. S., Yakimenko V. V. Related substitutions in the small segment of Old World hantavirus genome   | Summary
34 Yashkulov K. B., Shchelkanov M. Yu., Lvov S. S., Dzhambinov S. D., Galkina I. V., Fedyakina I. T., Bushkiyeva B. Ts., Morozova T. N., Kireyev D. Ye., Akanina D. S., Litvin K. Ye., Usachev Ye. V., Prilipov A. G., Grebennikova T. V., Gromashevsky V. L., Yamnikova S. S., Zaberezhnyi A. D., Lvov D. K. Isolation of influenza virus A (Orthomyxoviridae, Influenza A virus), Dhori (Orthomyxoviridae, Thogotovirus), and Newcastle’s disease (Paromyxoviridae, Avulavirus) on the Malyi Zhemchuzhnyi Island in the north-western area of the Caspian Sea   | Summary
 
GUIDELINES FOR THE VIROLOGIST  
39 Popova A. G., Orezhkova S. F., Shchelkunov I. S., Rudakova S. L., Shchelkunova T. I., Tikunova N. V., Blinova N. N., Ilyichev A. A. RT-PCR-based methods for identification and typing of infectious hemopoietic necrosis virus in salmons   | Summary
43 Efremenko V. I., Lvov D. K., Deryabin P. G., Levchenko N. V., Zharnikova I. V., Vasilenko N. F., Isaeva E. I., Zharnikova T. V., Orlova T. N., Botikov A. G. Experimental data on avian influenza virus detection using magnetic immunosorbents   | Summary
 
DISCUSSION
45 Yakovenko M. L., Korotkova Ye. A. Evolution of vaccine poliovirus strains   | Summary