Voprosy Virusologii №5 2008

 
Lvov D. K., Shchelkanov M. Yu., Vlasov N. A., Prilipov A. G., Deryabin P. G., Fedyakina I. T., Galkina I. V., Zaberezhnyi A. D., Lyapina O. V., Shlyapnikova O. V., Kireyev D. Ye., Fesenko Ye. Ye., Kalmykov M. V., Vitkova O. N., Morozova T. N., Proshina Ye. S., Grebennikova T. V., Akanina D. S., Samokhvalov Ye. I., Alkhovsky S. V., Volkov V. A., Semenov V. I., Gaponov V. V., Shmakov N. I., Kushnir A. T., Kazaryan A. S., Starikov N. S., Petrenko M. S., Slavsky A. A., Litvin K. Ye., Shcherbakova L. O., Frolov A. V., Manin T. B., Umanets O. A., Bandeyev V. V., Khvan A. M., Dunayev V. G., Cheledina T. P., Abgaryan S. R., Mikhailovich V. M., Zasedatelev A. S., Lyubchenko Ye. N., Flyagin V. N., Tikhonova I. F., Maslov D. V., Ananyev V. Yu., Baranov N. I., Gorelikov V. N., Yakovlev S. S., Aliper T. I., Nepoklonov Ye. A., Suarez D. 
The first break-through of the genotype 2.3.2 of high-virulence influenza A virus A/H5N1, which is new for Russia, in the Far East   | Summary
9 Kushch A. A., Klimova R. R., Masalova O. V., Fedorova N. Ye., Botikov A. G., Fedyakina I. T., Burtseva Ye. I., Isayeva Ye. I., Deryabin P. G., Lvov D. K. Monoclonal antibodies to highly pathogenic avian influenza A(H5N1) strain isolated in the Russian Federation: Development and properties   | Summary
14 Gendon Yu. Z., Markushin S. G., Krivtsov G. G., Akopova I. I. Chitosan as an adjuvant for parenteral inactivated influenza vaccines   | Summary
19 Ivanova V. T., Kurochkina Ya. Ye., Burtseva Ye. I., Oskerko T. A., Trushakova S. V., Shevchenko Ye. S., Cherkasov Ye. G., Shchelkanov M. Yu., Matyushina R. O., Kolobukhina L. V., Feodoritova Ye. L., Slepushkin A. N. The spread and biological properties of epidemic influenza viruses A and B strains circulating in the 2006-2007 season in Russia   | Summary
23 Kazennova Ye. V., Bronnikova A. V., Kuzin S. N., Kirillova I. L., Yershova O. N., Afanasyeva L. R., Bobkova M. R. Molecular genetic characteristics of HIV-1 variants circulating in Cherepovets, Vologda Region: the second case of the epidemic outbreak caused by the recombinant gagAenvB   | Summary
27 Guryev Ye. L., Gromashevsky V. L., Prilipov A. G., Lvov S. D. Analysis of the genome of two Getah virus strains (LEIV 16275 Mar and LEIV 17741 MPR) isolated from mosquitoes in the North-Eastern Asia   |Summary
31 Lavrentyev M. V., Prilipov A. G., Khutoretskaya N. V., Butenko A. M., Lvov D. K. Phylogenetic analysis of complete nucleotide sequence of a snowshoe hare (Lepus americanus) virus genome   | Summary
36 Kostina L. V., Nepoklonov Ye. A., Zaberezhnyi A. D., Valikhov A. F., Kozlov A. Yu. Preparation and characteristics of monoclonal antibodies to protein E2 (GP55) of classical hog cholera virus   | Summary
41 Kovalchuk A. V., Loginova S. Ya., Borisevich S. V., Kopylova N. K., Pashchenko Yu. I., Khamitov R. A., Maksimov V. A. Simulation of the disease caused by Hantaan virus in albino mice by a complex of virological, biochemical, and hematological parameters   | Summary
 
GUIDELINES FOR THE VIROLOGIST  
46 Lapovok I. A., Kazennova Ye. V., Kandrushin Ye. V., Bazhenov A. I., Godkov M. A., Olshansky A. Ya., Simonova I. A., Salamov G. G., Bobkova M. R. Comparative analysis of laboratory methods for differential diagnosis of early HIV infection   | Summary