Voprosy Virusologii №5 2013

Abstracts of the articles

Contents

Reviews

 
Ospelnikova T. P. The role of interferons in the socially important human viral diseases 4

Experimental Works

 
Alkhovsky S. V., Lvov D. K., Shchelkanov M. Yu., Shchetinin A. M., Deryabin P. G., Samokhvalov E. I., Gitelman A. K., Botikov A. G. The taxonomy of the Issyk-Kul virus (ISKV, Bunyaviridae, Nairovirus), the etiologic agent of the Issyk-Kul Fever Isolated from bats (Vespertilionidae) and ticks Argas (Carios) vespertilionis (Latreille, 1796) 10
Alkhovsky S. V., Lvov D. K., Shchelkanov M. Yu., Shchetinin A. M., Deryabin P. G., Samokhvalov E. I., Gitelman A. K., Botikov A. G. The taxonomy of the Khasan virus (KHAV), a new representative of Phlebovirus Genera (Bunyaviridae), isolated from the ticks Haemaphysalis longicornis (Neumann, 1901) in the Maritime territory (Russia) 15
Smirnov V. S., Garshinina A. V., Guseva V. M., Kalinina N. A., Shtro A. A., Belyaevskaya S. V., Anikin V. B., Zarubaev V. V. The anti-viral activity of the complex glycyrrhizic acid–alpha-glutamyl-tryptophan against experimental lethal influenza infection in white mice caused by oseltamivir-resistant strain of the virus 19
Kiseleva I. V., Bazhenova E. A., Larionova N. V., Fedorova E. A., Dubrovina I. A., Isakova-Sivak I. N., Rudenko L. G. Peculiarity of reassortment of current wild type influenza viruses with master donor viruses for live influenza vaccine 26
Vasin A. V., Sandybaev N. T., Plotnikova M. A., Klotchenko S. A., Chervyakova O. V., Strochkov V. M., Taylakova E. T., Temkina O. A., Brodskaya A. V., Zabrodskaya Y. A., Nikulenkov K. P., Egorov V. V., Koshemetov J. K., Sansyzbay A. R., Kiselev O. I. Universal diagnostic oligonucleotide microarray for subtyping of human and animal influenza A viruses 32
Gribencha S. V., Kozlov A. Yu., Kostina L. V., Elakov A. L., Losich M. A., Tsibezov V. V., Zaberezhny A. D., Aliper T. I. Production of the monoclonal antibodies to the rabies virus nucleoprotein 38

Gudelines for virologist

 
Mamaeva Т. А., Nаumova М. А., Zheleznova N. V., Lipskaya G. Y., Mulders М., Featherstone D. A. Estimation of the commercial elisa test-systems of different formats to detect specific IgM and IgG in the measles patients sera 44

Anniversary

 
80th Anniversary of N. V. Kaverin 49