Klinicheskaya Laboratornaya Diagnostika №7 2013

Contents

Point-of-care testing

Dementiyeva I.I., Morozov Yu.A., Tcharnaya M.A., Gontcharova A.V.
The point-of-care technologies in clinic of emergency states
5
Menshikov V.V.
The point-of-care testing and security of patient: advantages and risks
11
, , ,
The percentage of errors in point-of-care testing
15
Kazmierczak S.C.
the quality of point-of-care testing: something positive and something negative too
19

Biochemistry

Amelyushkina V.A., Rojkova T.A., Titov V.N.
The palmitiс and oleic modes of metabolism of fatty acids. The exogenous syndrome of resistance to insulin under disorder of biologic function of nutrition (troрhology)
21
Nikitin Yu.P., Makarenkova K.V., Malutina S.K., Scherbakova L.V., Ivanova M.V.
The chylomicronemia under interpretation of the results of detection of lipid profile of blood
38
Nagoyev B.S., Mardjokhova M.Yu., Afashagova M.M., Mardjokhova A.R.
The content of substances of low and medium molecular mass in biologic liquids in patients with erysipelas
41
Levina A.A., Tzybulskaya M.M., Minina L.T., Tsvetayeva N.V.
The ratio between basic microelements (Fe, Cu, Zn) under anemia of different etiology
45

Hematology

Shmarov D.A., Krekhnov B.V., Blbulyan A.K., Kozinetz G.I.
The stability of cell composition of fetus blood in norm and under hypoferric anemia
49
Naumova E.V., Potchtar M.E., Kisilitchina D.G., Plekhanova O.S., Sipol A.A., Babenko E.V., Boyakova E.V., Glazanova T.V., Tchubukina J.V., Pronkina N.V., Popov A.M., Saveliyev L.I., Borisov V.I., Lugovskaya S.A.
The standardization of diagnostic of paroxysmal night hemoglobinuria using flow cytometry
54

Coagulology

Khvatov V.B., Makarov M.S., Borovkova H.B.
The morphologic evaluation of adhesive activity of human thrombocytes using vital dye
58

Immunology

Bazarniy V.V., Vanevskaya E.A., Popova I.G., Kosareva O.V., Mandra Yu.V.
The evaluation of secretory immunity under herpetic affection of oral cavity
62